Puchar Starosty Pilskiego w BJJ

sobota, 17 Październik 2015

1. MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW
Obiekty Sportowe Centrum – Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Bydgoskiej 76 w Pile
2. ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Pile
Judo Jopek Piła / Jopek Gold Team
Linke Gold Team
3. TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW
17 (sobota) października 2015 r.
4. DANE KONTAKTOWE
e-mail, tel: sprawy organizacyjne zawodów: 603 125 554 jopekgoldteam@vp.pl
panel rejestracyjny, zgłoszenia, losowanie 501 498 167 jarek.wolowicz@wp.pl

 

5. REJESTRACJA, ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO ZAWODÓW, TERMIN ZGŁOSZEŃ
Zgłoszeń dokonujemy w panelu rejestracyjnym do którego link jest następujący:
http://judostat.pl/bjj
Panel zgłoszeniowy: uruchomienie – 24.08.2015r
zamknięcie – 14.10.2015r. (środa) godz.24:00
Zgłoszeń dokonują tylko kierownicy ekip po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjnym.

 

6. DYWIZJE ZAAWANSOWANIA, KATEGORIE WAGOWE, CZAS TRWANIA WALK
Podane poniżej kategorie wagowe dotyczą zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje.
1. Mężczyźni (adult ≥18 lat):
Białe Pasy: -64,00kg, -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, +100,50kg.
czas trwania walk: 5 minut
Niebieskie Pasy: -64,00kg, -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, 100,50kg.
czas trwania walk: 6 minut
Purpurowe Pasy: -64,00kg, -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, -100,50kg, +100,50kg.
czas trwania walk: 7 minut
Brązowe Pasy: -70,00kg, -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, +94,3kg.
czas trwania walk: 8 minut
Czarne Pasy: -76,00kg, -82,30kg, -88,30kg, -94,30kg, +94,3kg.
czas trwania walk: 10 minut
Rozegrana zostanie kategoria OPEN Adult (bez podziału na wagi) wszystkie Pasy – zgłoszenia podczas zawodów (reguły ustalone zostaną w czasie dokonywania zgłoszeń).
2. Mężczyźni Masters (roczniki 1985 i starsze):
Białe Pasy: -76,00kg, -88,30kg, +88,30kg.
czas trwania walk: 5 minut
Niebieskie Pasy: -76,00kg, -88,30kg, +88,30kg.
czas trwania walk: 6 minut
Purpurowe Pasy: -76,00kg, -88,30kg, +88,30kg.
czas trwania walk: 7 minut
Brązowe/Czarne Pasy: -76,00kg, -88,30kg, +88,30kg.
czas trwania walk: 8 minut
Rozegrana zostanie kategoria OPEN Masters – (bez podziału na wagi) wszystkie Pasy – zgłoszenia podczas zawodów (reguły ustalone zostaną w czasie dokonywania zgłoszeń).
3. Kobiety Seniorki:
Białe Pasy: -56kg; -66kg; +66kg
czas trwania walk: 5 minut
Niebieskie Pasy: -56kg; -66kg; +66kg
czas trwania walk: 6 minut
Purpurowe/Brązowe/Czarne Pasy: -56kg; -66kg; +66kg
czas trwania walk: 7 minut
Rozegrana zostanie kategoria OPEN Kobiet (bez podziału na wagi) – wszystkie Pasy (reguły ustalone zostaną w czasie dokonywania zgłoszeń).
W przypadku małej liczby zgłoszonych kobiet organizator przewiduje zmianę podziału kategorii wagowych kobiet w porozumieniu z przedstawicielami klubów, które reprezentują.
4. Juniorzy (roczniki 1997, 1998, 1999) bez podziału na pasy:
-58,50kg, -64,00kg, -69,00kg, -74,00kg, -79,30kg, -84,30kg, +84,30kg.
Czas trwania walk: 5 minut

 

7. SYSTEM ROZGRYWANIA WALK, WARUNKI ROZEGRANIA ZAWODÓW
1. Zawody zostaną rozegrane systemem eliminacyjnym (pucharowym) z dodatkową walką o 3 miej-sce, którą stoczą zawodnicy, którzy przegrali walki półfinałowe (o wejście do finału).
2. Jeżeli w danej kategorii wagowej w dywizji jest 3 zawodników zawody rozegrane zostaną syste-mem „każdy z każdym”.
3. Zawody zostaną rozegrane na 5 matach, podczas zawodów dostępna będzie mata rozgrzewkowa.
4. Losowanie zawodów będzie opublikowane w dniu 15.10.2015r.

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH, WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokonanie zgłoszenia przez panel rejestracyjny w przewidzianym terminie.
2. Wpłacenie na konto organizatora wpisowego w wysokości 60 zł za jednego zawodnika, oraz prze-słanie potwierdzenia wykonanego przelewu (na adres: jopekgoldteam@vp.pl), do dnia 14 paździer-nika 2015 do godziny 23:59 (środki muszą zostać zaksięgowane na koncie organizatora do czwartku – 16 października 2015). Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu na wskazane poniżej dane:
Judo Jopek Piła
PKO BP SA O/Piła
13 1020 3844 0000 1102 0030 1523 Opis wpłaty: „nazwisko, imię + kategoria wagowa + kolor pasa + dywizja”; przykład: „ Jan Kowalski, 88,3kg, niebieski pas, senior;
Jeżeli zgłaszanych zawodników jest więcej proszę dokonać opisu: „liczba zawodników + nazwa klubu” i dołączyć załącznik z informacją szczegółową jak wyżej.
Brak przesłanego potwierdzenia dokonania wpłaty, będzie skutkował nie wpisaniem bądź skreśle-niem zawodnika z listy startujących. Wszystkie wpłaty muszą wpłynąć na konto bankowe klubu najpóźniej w dniu 14 października 2015. W przeciwnym razie zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu, a środki nie zostaną zwrócone. Brak możliwości wniesienia wpłaty opłaty startowej w dniu zawodów. Opłaty startowe nie są zwraca-ne.
Opłaty dokonują tylko i wyłącznie kierownicy ekip za zgłoszoną liczbę zawodników w panelu zgłosze-niowym.
3. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego (obejmujących dzień zawodów).
4. Posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW (obejmującego dzień zawodów).
5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach ze wskazaniem nazwiska opiekuna podczas zawodów).
6. Spełnienie kryterium wagowego przez zawodnika.

 

9. ZASADY:
1. Zawody odbędą się wg reguł brazylijskiego jiu-jitsu W KIMONACH (przepisy spójne z zasadami federacji IBJJF).
2. W kategorii białych pasów nie mogą startować osoby posiadające doświadczenie w innych spor-tach chwytanych, których czas treningowy przekracza 2 lata, mowa tutaj o sztukach walki typu: Judo, Zapasy, Sambo, Ju-Jitsu, Luta Livre, Kudo (Daido-Juku) itp. Zawodnicy posiadający pas o niższej randze niż brązowy w wyżej wymienionych sztukach walki, muszą startować w kategorii niebieskich pasów lub w wyższej kategorii. Zawodnicy posiadający pas brązowy lub czarny w wyżej wymienionych sztu-kach walki muszą startować w kategorii purpurowych pasów lub w wyższej kategorii.
3. Ważenie i weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed pierwszą walką. Zawodnicy zobowią-zani są do pojawienia się w STREFIE WERYFIKACYJNEJ na 40 minut przed planowanym startem swojej kategorii. Zawodnicy powinni mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i być gotowymi do wery-fikacji oraz pierwszej walki.

 

10. PRZEPISY PORZĄDKOWE:
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody, 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione bądź inne wydarzenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
11. NAGRODY / CERTYFIKATY UCZESTNICTWA:

1.W ceremonii dekoracji uczestniczą zdobywcy miejsc 1 – 3, którzy otrzymują medale.
2.Przewidziane są również nagrody:
Nagrody pieniężne w każdej kategorii OPEN.
Najlepszy technik zawodów – ufundowana przez portal BJJ Fanatics.
Puchary za pierwsze trzy miejsca klasyfikacji drużynowej.
3.Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW:
17 października (sobota) – zawody mastersów, seniorów, kobiet, juniorów. 09:30 wstępny termin rozpoczęcia ważenia zawodników w Gi, weryfikacja do zawodów
(dokument tożsamości, badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, opłata startowa, ubezpieczenie uczestnika od NNW) – Hala Sportowa Piła.
Rozpoczęcie walk będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem zawodów, który zostanie ogłoszony w tygodniu poprzedzającym dzień zawodów (planowana kolejność walk wraz z nr maty dla poszcze-gólnych dywizji i kategorii wagowych).
Życzymy przyjemnego pobytu w Pile!

« »

O wydarzeniu

  • sobota, 17 Październik 2015
  • 23:47
  • Piła

Przeglądaj wydarzeniaZnajdź